Regulamin korzystania z usług Centrum Medycznego Immuno Zdrowie i witryny immunozdrowie.pl

1.Portal „immunozdrowie.pl”, zwany dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej: usługami.

2.Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu jest Centrum Medyczne Immuno Zdrowie M. Pszczoła i S. Hofman – Bałdyga s.c.Ul. Obrońców Wybrzeża 9/5, 80-398 Gdańsk, NIP: 9571088725 REGON: 365362157

3.Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu.

4. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1/ Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.

2/ Przychodnia – Centrum Medyczne Immuno Zdrowie prowadzące działalność przy ul. Skłodowskiej Curie 5, 80-210 Gdańsk, NIP: 9571088725 REGON: 365362157, tel: 502106456

3/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia w rejestracji Przychodni wizyty domowej lub konsultacji stacjonarnej oraz jej opłacenia za pośrednictwem Portalu.  Jeśli pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;

4/ Opłata  – koszt wizyty domowej, lub konsultacji stacjonarnej, na terenie Trójmiasta lub na terenie najbliższych okolic Trójmiasta (Borkowo, Kowale, Otomin, Banino, Rotmanka, Pruszcz Gdański, Straszyn, Bojano, Rumia). Koszt wizyty domowej Lekarza bazuje na cenniku zawartym na: https://immunozdrowie.pl/cennik/, ale ostateczny koszt jest ustalany indywidualnie podczas telefonicznego zamawiania wizyty domowej pod numerem 502106456. Koszt konsultacji stacjonarnych w Przychodni znajduje się w cenniku: https://immunozdrowie.pl/cennik/

Opłata stanowi całość należności, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Pacjenta. Za badanie drugiego i każdego kolejnego pacjenta pod tym samym adresem w ramach jednej wizyty domowej lekarz pobierze dodatkową opłatę, która wynosi 50% opłaty za wizytę domową u pierwszego pacjenta.

5/ Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej lub konsultacji stacjonarnej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Lekarza.

6/ Portal – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem immunozdrowie.pl.

7/ Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i usług realizowanych przez Lekarzy zatrudnionych w Przychodni,

8/  Strona internetowa – strona internetowa immunozdrowie.pl,

9/ Wizyta domowa – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza wykonywana w miejscu zamieszkania pacjenta lub w innym, wskazanym przez Klienta, miejscu, w którym Pacjent przebywa, obejmująca konsultację lekarską.

10/ Konsultacja stacjonarna – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza w Przychodni.

5.Portal umożliwia opłacenie konsultacji stacjonarnych oraz wizyt domowych na terenie Trójmiasta i najbliższych okolic dla pacjentów oczekujących konsultacji lekarskiej możliwej do przeprowadzenia w miejscu pobytu Pacjenta lub konsultacji stacjonarnych realizowanych na terenie Przychodni.

6.Wizyty domowe opłacone za pośrednictwem Portalu wykonywane są w godzinach 8.00-19.00 w zależności od dostępności Lekarzy.

7.Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 z późn. zm.) ani usług transportu sanitarnego.

8.Portal nie gwarantuje, iż każdy lekarz wykonujący wizytę domową posiadać będzie możliwość wystawienia recepty refundowanej; Lekarz wykonujący wizytę nie jest także zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego innego niż stetoskop, ciśnieniomierz (przy wizytach dla pacjentów pełnoletnich), termometr. Lekarz wykonujący wizytę nie przepisuje recept na środki psychotropowe. Lekarz może odmówić wypisania recept na leki przyjmowane przewlekle.

9.Zamawianie wizyt domowych i konsultacji stacjonarnych w Przychodni realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Przychodnią a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie.

10.Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:

1/ oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

2/ oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922 z późn. zm.), w przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,

3/ zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Lekarza opłaty za wizytę domową zgodnie z Cennikiem,

4/ oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

5/ udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 24 godzin po zakończeniu wizyty, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez Lekarza usłudze.

11.Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie opłacenia przez Klienta wizyty domowej lub konsultacji stacjonarnej w Przychodni, która wykonana zostanie przez Lekarza.

12.W przypadku zamówienia wizyty Lekarza– Portal umożliwia umówienie wizyty domowej Lekarza udzielającego świadczenia lekarskie w zakresie podstawowym. Portal nie gwarantuje posiadania przez Lekarza specjalizacji.

13.W przypadku zamówienia wizyty z zakresu dermatologii lub neurologii wizyta będzie wykonana przez lekarza specjalistę.

14.W czasie 48 godzin po zakończeniu wykonanej wizyty, Klient ma możliwość, – przy warunku, że Lekarz jest dostępny – dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi uzależnionych od dostępności Lekarza. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Klient zobowiązany jest zgłosić to pracownikowi rejestracji Przychodni, która skontaktuje się z lekarzem.

15.Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.

16.Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne.

17.Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej lub konsultacji stacjonarnej telefonicznie pod numerem 502106456 lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu – po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu.

18.Oświadczenie składane jest za pośrednictwem pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie.

19.Składając zamówienie wizyty domowej Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

1/ imię i nazwisko lub firmę Klienta,

2/ adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,

3/ numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,

4/ imię, nazwisko, pesel oraz adres pod którym przebywa Pacjent,

5/ żądany dzień i czas wizyty

20.Składając zamówienie na wizytę Lekarza, klient potwierdza, iż Pacjent dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu wizyty z Lekarzem. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

21.Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia wizyty domowej na wskazany przez siebie adres.

22.Zgłoszenie zapotrzebowania na wizytę jest każdorazowo rozpatrywane przez personel Przychodni, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania wizyty, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu wizyty, lub wysyłając krótką wiadomość tekstową sms.

23.Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

24.W celu realizacji zamówienia na wizytę domową zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.

25.W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do DialCom24 Sp. Z o.o., bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia wizyty.

26.Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej wizyty domowej, w przypadku gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.

27.W przypadku, gdy wykonanie wizyty domowej stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal konstatuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę wizyty.

Pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu płatności poprzez stronę internetową.

28.Klient może opłacić wizytę za pośrednictwem serwisu internetowego jedynie po jej potwierdzeniu przez rejestrację Przychodni. Potwierdzenie wizyty następuje poprzez wiadomość sms wysłaną przez rejestrację Przychodni.

29.W przypadku potwierdzonej pomiędzy rejestracją przychodni i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu wizyty, portal nie ma możliwości zwrotu środków za opłaconą wizytę jeśli wizyta zostanie odwołana bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta. (Po potwierdzeniu takiej wizyty Lekarz planuje i rozpoczyna /wykonuje podróż na wizytę w celu wykonania usługi co wiąże się z poniesieniem przez Lekarza kosztów i utraty innych korzyści na rzecz wykonania usługi Klientowi). Portal nie zwraca środków za opłaconą wizytę również jeśli Klient zdecyduje się wezwać pogotowie już po opłaceniu i potwierdzeniu przez Portal wizyty.

30.Jeśli potwierdzona i opłacona wizyta zostanie odwołana z winy lekarza, portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.

31.W przypadku gdy Klient opłacił wizytę, której Portal nie potwierdził i tym samym wizyta nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze swojej winy nadpłacił za wizytę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną przez Lekarza usługę, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.

32.Klient może przed umówionym zabiegiem wymrażania kurzajki u dermatologa opłacić zadatek w wysokości 60zł. W sytuacji opłacenia zadatku całkowity koszt zabiegu wymrażania wynosi 120zł, zamiast kwoty 150zł. Zadatek zostanie odjęty od kwoty zabiegu (120 zł) po jego wykonaniu. W przypadku nie przyjścia na zabieg, bez odwołania go minimum 24h (1 dzień) przed planowaną wizytą, zadatek przepada, niezależnie od przyczyny nieobecności – jest to rekompensata za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania, nie zostaje wykorzystany przez żadnego pacjenta. Zarezerwowany termin można odstąpić komuś ze swoich znajomych lub rodziny.

Odwołanie wizyty wcześniej, niż 24 h przed terminem, skutkuje zachowaniem zadatku na ustalony termin kolejnej wizyty (dla siebie lub bliskich). Wizytę można odwołać wyłącznie drogą telefoniczną lub osobiście w Centrum. Odwołanie przez e-mail lub sms nie będzie uznawane, ze względu na zawodność tych form komunikacji.

Jeśli zabieg się nie odbędzie, zadatek przepada z racji nie skorzystania z usługi, a zarezerwowania miejsca. Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 10 min może skutkować niemożliwością wykonania przez nas usługi – wtedy zabieg przepada razem z zadatkiem, ponieważ usługa nie może zostać wykonana z powodu spóźnienia.

W przypadku całkowitej rezygnacji z w dalszych wizyt, z zachowaniem minimum 24h wyprzedzenia, zadatek zostanie w całości zwrócony Pacjentowi.

33.Pracownik rejestracji obowiązany jest wystawić paragon fiskalny za opłacone konsultacje stacjonarne. Za opłacone wizyty domowe pracownik rejestracji każdorazowo wystawia Klientowi fakturę, którą przesyła pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji..

34.Dokumentacja medyczna powstała w wyniku wizyty domowej jest prowadzona przez Lekarza, który odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 z późn. zm.). Pacjent po zakończeniu każdej wizyty domowej otrzymuje, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie wizyty domowej.

35.Zarządzający Portalem dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

36.Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu.

37.Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie wizyty domowej przez Lekarza, w przypadku:

1/ braku dostępności lekarza oraz w każdym innym przypadku, gdy przyjęcie zamówienia nie jest możliwe;

2/ gdy Klient w przeszłości choć raz nie uiścił Lekarzowi opłaty za wykonaną wizytę domową bezpośrednio po zakończeniu wizyty, również wówczas, jeśli opłata ta została następnie ściągnięta na drodze postępowania sądowego, ugody, lub dobrowolnie na skutek wezwania do zapłaty,

3/ Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania wizyty domowej w przeszłości naruszył dobra osobiste Lekarza lub zarządzającego Portalem,

38.Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ podanie przez Klienta danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,

2/ ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu,

3/ jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu

4/ ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

5/ jakość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,

6/ brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Lekarzy.

7/ odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody.

8/ opóźnienie wykonania wizyty domowej, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub Lekarza.

39.Portal immunozdrowie.pl, jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

40.Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres siedziby zarządzającego Portalem wskazany w pkt2. Zgłoszone reklamacje oraz pytania są rozpatrywane w ciągu najbliższych 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji lub pytania.

41.Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.

42.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia Lekarzowi opłaty za wykonaną wizytę domową

43.Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.

44.O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.

45.Klient nie może bez pisemnej zgody zarządzającego Portalem cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

46.Zarządzającego Portalem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.

47.Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień na wizytę domową przyjętych i potwierdzonych przez Portal przed zmianą regulaminu.

48.W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

49.Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.

50.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

51.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018

52.Regulamin udostępniony zostaje na Stronnie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

Regulamin Telefonicznych Porad Medycznych

Telefoniczna porada medyczna – porada lekarska, udzielana przez lekarza Centrum Medycznego Immuno Zdrowie, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. 

 1. Z telefonicznych porad medycznych może korzystać osoba dorosła lub dziecko. Porada dotycząca dziecka udzielana jest opiekunowi prawnemu dziecka.
 2. W ramach porad telemedycznych lekarz może
 • udzielić porady medycznej 
 • zinterpretować wyniki badań
 • udzielić informacji na temat przyjmowanych leków
 • Wystawić zalecenia do badań,  które pacjent może wykonać we własnym zakresie
 • Wystawić receptę oraz zwolnienie lekarskie – w sytuacji uzasadnionej wskazaniami medycznymi. O tym czy występują uzasadnione wskazania medyczne, decyduje lekarz realizujący poradę.
 1. Zamawiając poradę telefoniczną, pacjent przyjmuje do wiadomości, że telefoniczna porada medyczna nie zastępuje wizyty lekarskiej.
 2. W trakcie porady telemedycznej lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty lekarskiej, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej, jeśli stan zdrowia pacjenta lub zgłoszony problem tego wymaga.
 3. Czas trwania udzielania telefonicznej porady medycznej wynosi 10 do 15 minut , po tym czasie lekarz może poprosić pacjenta o rozłączenie.
 4. Rejestracja  telefonicznych porad medycznych odbywa się pod numerem 502 106 456
 5. Pacjent zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe do rejestracji wizyty,  włączając: imię i nazwisko, numer PESEL (lub datę urodzenia w przypadku pacjentów nieposiadających numeru PESEL ),  adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przypadku, gdy wizyta dotyczy dziecka, usługa jest realizowana przez opiekuna prawnego, natomiast należy podać dane osobowe dziecka.
 1. Pacjent zobowiązany jest opisać w sposób zgodny z prawdą dolegliwości zdrowotne , z powodu których chce zamówić wizytę lub podać inny cel wizyty.
 2. Lekarz ma prawo odmówić wykonania usługi, jeśli podczas porady telefonicznej pacjent poda inny cel porady lub ujawni inne istotne okoliczności zdrowotne. W tym przypadku opłata za wizytę nie zostanie zwrócona.
 3. Pacjent zobowiązany jest opłacić poradę telefoniczną, niezwłocznie po rejestracji terminu, za pośrednictwem strony internetowej https://immunozdrowie.pl/oplac-usluge/
 4. Ostateczna rezerwacja telefonicznej porady medycznej, następuje po dokonaniu płatności za wizytę.
  Centrum Medyczne Immuno Zdrowie ma prawo odwołać umówioną telefoniczną poradę medyczną w sytuacji braku płatności za usługę, powiadamiając pacjenta telefonicznie lub smsowo o odwołaniu terminu, na numer telefonu podany przy zgłoszeniu wizyty.
 1. Należy wnieść opłatę w kwocie podaną na stronie internetowej immunozdrowie.pl lub inną kwotę uzgodnioną indywidualnie z pracownikiem rejestracji dostępnym pod numerem telefonu 502 106 456.
 2. W przypadku udzielania porady pacjentom o długiej historii choroby lub z wieloma obciążeniami zdrowotnymi,  rejestracja może zasugerować konieczność wykupienia dwóch telefonicznych porad medycznych, o łącznym czasie 30 minut.
 3. Centrum Medyczne Immuno Zdrowie zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia porady w sytuacji, nie jest dostępny lekarz , który może udzielić usługi lub gdy z innych przyczyn nie jest możliwe udzielenie telefonicznej porady medycznej.
 4. W przypadku odwołania przez pacjenta umówionej i opłaconej telefonicznej porady  medycznej, opłata nie będzie zwracana. 
 5. W przypadku odwołania przez Centrum Medyczne Immuno Zdrowie umówionej i opłaconej telefonicznej porady  medycznej, opłata  zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych na numer konta bankowego, który należy przesłać na adres mailowy kontakt@immunozdrowie.pl,
 6. Po zarejestrowaniu danych pacjenta i umówieniu terminu telefonicznej porady medycznej , rejestracja Centrum Medycznego Immuno Zdrowie przekazuje właściwemu lekarzowi numer kontaktowy pacjenta. Koszt rozmowy z pacjentami dzwoniącymi z terytorium Polski pokrywa Centrum Medyczne Immuno Zdrowie. Pacjenci dzwoniący spoza terytorium Polski realizują połączenie z lekarzem Immuno Zdrowie na własny koszt. 
 7. Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wybranym (umówionym) przedziale czasowym. W przypadku trudności w nawiązaniu połączenia telefonicznego z pacjentem w umówionym przedziale czasowym,  Centrum Medyczne Immuno Zdrowie ma prawo odstąpić od realizacji usługi, z zachowaniem zapłaty za usługę.
 1. Centrum Medyczne Immuno Zdrowie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu porady telefonicznej, jeśli występują trudności techniczne lub inne ważne okoliczności uniemożliwiające realizację porady w umówionym wcześniej terminie. W powyższej sytuacji, pacjent ma prawo odstąpić od umowy. Wniesiona wcześniej opłata za wizytę zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych na numer konta bankowego, który należy przesłać na adres mailowy kontakt@immunozdrowie.pl, podając jednocześnie planowany termin wizyty oraz nazwisko pacjenta.
 2. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego, lekarz Centrum Medycznego Immuno Zdrowie będzie próbował ponowić kontakt w zarezerwowanym dla danego pacjenta czasie. Po upływie planowego czasu realizacji usługi, Centrum Medyczne Immuno Zdrowie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi lub realizacji porady w innym czasie. 
 3. W trakcie telefonicznej porady medycznej lekarz zbiera wywiad oraz  wydaje stosowne zalecenia, które są do pacjenta wysyłane drogą mailową na adres mailowy, podany przy rejestracji lub podczas dokonywania płatności za usługę.
 1. Centrum Medyczne Immuno Zdrowie zastrzega sobie prawo do wystawiania e-recepty oraz zwolnienia lekarskiego po zakończeniu telefonicznej porady medycznej,  w najkrótszym możliwym czasie, dbając o interes Pacjenta.
 2. Jeśli lekarz wyda zalecenie wizyty kontrolnej w związku ze zgłoszonymi dolegliwościami , to oznacza konieczność wykupienia kolejnej telefonicznej porady medycznej w celu kontroli stanu zdrowia, w czasie określonym przez lekarza.
 3. Korzystanie z telefonicznych porad medycznych przez pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi udzielone przez niego w ramach porady telemedycznej z lekarzem Centrum Medycznego Immuno Zdrowie znajdą się w dokumentacji medycznej
 4. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym , naruszających dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach telefonicznej porady medycznej lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki regulaminu , ma prawo przerwać poradę.
 5. Centrum Medyczne Immuno Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas telefonicznej porady medycznej

Polityka prywatności

Centrum Medyczne Immuno Zdrowie M. Pszczoła i S. Hofman – Bałdyga s.c. jest przychodnią lekarską świadczącą usługi medyczne. Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu będą udostępniane/ujawniane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych, który odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystanie. Centrum Medyczne Immuno Zdrowie M. Pszczoła i S. Hofman – Bałdyga s.c. jest właśnie administratorem danych.

 1. Jakie dane osobowe będą zbierane?

Będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych, zgodnie z poniższym wykazem: Nazwisko, imię, PESEL, Adres zameldowania i zamieszkania, Data urodzenia, Płeć, Numery telefonów, Adres e-mail, Informacje o karcie kredytowej/debetowej i rachunku bankowym. Będziemy również zbierać i przetwarzać Państwa „wrażliwe dane osobowe”, takie jak dane z dokumentacji medycznej lub świadectw zgonu.

 1. W jaki sposób będziemy uzyskiwać i wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa [lub otrzymane przez nas bez Państwa udziału (zgodnie z poniższym wyjaśnieniem)] zgodnie z poniższym wykazem:

CelCzy wyrażają Państwo zgodę?
Zarządzanie umową (np. wykonanie usługi, rozliczenie kosztówNie
Wypełnienie obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawaNie

Na cele określone powyżej, nie wymagamy Państwa wyraźnej zgody, dane są bowiem przetwarzane w celu wykonania umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Będziemy wymagać Państwa danych osobowych w wypadku zamiaru nabycia naszych produktów i usług. Jeżeli nie zechcą Państwo przekazać nam tych danych, możemy nie być w stanie udostępnić produktów i usług, o które się Państwo zwrócą lub które Państwa interesują, bądź dostosować naszej oferty do Państwa indywidualnych potrzeb.

 1. Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych?

Zapewnimy, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z celami wskazanymi powyżej. We wskazanych powyżej celach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym osobom trzecim będącym administratorami danych: organom publicznym, konsultantom technicznym, specjalistom, prawnikom, serwisantom, lekarzom i spółkom usługowym w celu realizacji działań (zgłoszenia, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, zarządzanie dokumentami). Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:  w razie planowanej lub faktycznej reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, zbycia lub innego rozporządzenia całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub zapasów (w tym w ramach postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania) lub w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym odpowiedniemu rzecznikowi praw, w razie złożenia przez Państwa skargi dotyczącej produktu lub usługi, którą Państwu sprzedaliśmy.

 1. Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt 4, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze (administratorach) danych, podmiocie (podmiotach) przetwarzającym (przetwarzających) oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione; wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody; aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe; usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; uzyskania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym na potrzeby własne lub innego administratora; oraz złożenia u nas reklamacji lub skargi w odpowiednim organie ochrony danych. Mogą Państwo korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 9 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania.

 1. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego). Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że dopuszczają to obowiązujące przepisy. W ten sam sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt 6. 8. Jak długo przechowujemy dane osobowe? Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 10 lat od daty zakończenia umowy lub rozpatrzenia Państwa reklamacji. 10 letni okres wynika z ustalonego w Polsce okresu przedawnienia roszczeń. Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.

 1. Jak można się z nami skontaktować? W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami: Centrum Medyczne Immuno Zdrowie M. Pszczoła i S. Hofman – Bałdyga s.c. Ul. Obrońców Wybrzeża 9/5, 80-398 Gdańsk, tel: +48 519121010, E-mail: mpszczola@immunozdrowie.pl
 2. Jak często aktualizujemy zasady ochrony prywatności?

Niniejsze zasady ochrony prywatności są regularnie przeglądane i aktualizowane. Zapewnimy, aby na naszej stronie internetowej immunozdrowie.pl dostępna była zawsze ich aktualna wersja a ponadto o każdej ważnej zmianie, która może Państwa dotyczyć, poinformujemy Państwa osobiście. Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji na temat zasad ochrony prywatności miała miejsce 6 września 2019 r.

Procedura przyjęć w gabinecie podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (dla pacjentów)

Podczas umawiania wizyty bezpośredniej w Immuno Zdrowie należy podać informacje pod kątem występowania objawów COVID-19 lub infekcji grypopodobnej i ewentualnego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2.

Nigdy nie przychodź na wizytę, jeśli masz objawy COVID -19 lub infekcji grypopodobnej!

Przy wejściu do placówki zostaną Państwo poddani wstępnemu wywiadowi medycznemu, jak również pracownik zmierzy Pani/Panu temperaturę.

Pacjent z podwyższoną temperaturą lub objawami infekcji nie będzie przyjęty w placówce, zostanie wobec niego zastosowana procedura zgodna z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Zasady bezpieczeństwa

W naszej placówce wprowadzono rygorystyczne środki ostrożności oraz procedury dezynfekcji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi. W gabinetach lekarskich obowiązują określone zasady postępowania. W placówce dostępne są preparaty do dezynfekcji, instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. Nie musisz się obawiać korzystać z krzeseł czy łóżek w gabinetach. Po wyjściu pacjenta wszystko jest dokładnie dezynfekowane.

 • Wprowadzono zmiany w miejscu oczekiwania na wizytę w gabinecie, aby pomóc w zachowaniu bezpiecznego dystansu między pacjentami.
 • W poczekalni usunięto prasę, ulotki.
 • Terminy i godziny wizyt, są tak zaplanowane, aby ograniczyć liczbę pacjentów przebywającą w tym samym czasie na terenie placówki medycznej.

Dodatkowo:

 • Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy poddawani są obowiązkowemu pomiarowi temperatury oraz ocenie występowania objawów infekcji oddechowej (kaszel, duszność). W momencie wystąpienia podwyższonej temperatury lub ww. objawów, pracownik nie przystąpi do pracy.
 • Pracownicy korzystają ze środków ochrony osobistej.

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa:

1. Na umówioną wizytę przyjdź bez osoby towarzyszącej (dzieci przychodzą z jednym opiekunem), nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną, aby ograniczyć możliwość kontaktu z innymi pacjentami i skrócić czas pobytu w poczekalni.

2. Po wejściu do placówki medycznej zdezynfekuj ręce.

3. Pozwól na pomiar temperatury.

4. Wypełnij Ankietę w związku ze stanem epidemicznym zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

5. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, noś maseczkę ochronną.

6. Podczas pobytu w placówce zachowaj bezpieczną odległość.

7. W celu uregulowania ewentualnych płatności możesz korzystać z karty płatniczej.

8. Nie dotykaj swojej twarzy.

9. Po wyjściu z gabinetu i opuszczeniu placówki medycznej zdezynfekuj ręce.

10. Konsultacja dermatologiczna może być zrealizowana również podczas telefonicznej porady medycznej. Wszystkie szczegóły dotyczące takiej wizyty można pozyskać poprzez kontakt z rejestracją 502106456.